Do pobrania

Ważne wskazówki:

Do końcowego odbioru technicznego sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji deszczowej, w terminie 1 miesiąca od dokonania częściowego odbioru należy przedstawić w Dziale Infrastruktury Technicznej spółki:

– pozwolenie na budowę,

– projekt techniczny,

– inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanych urządzeń – oryginał,

– protokół badania szczelności przewodu potwierdzony na etapie odbioru częściowego przez pracownika spółki,

– notatka z odbioru w stanie odkrytym spisana przez pracownika spółki,

– uzupełniony w zakresie prac instalatorskich dziennik budowy,

– atesty i certyfikaty na wbudowane materiały i urządzenia,

– badanie bakteriologiczne wody pochodzącej z tej sieci wodociągowej w formie sprawozdania sporządzonego przez akredytowane laboratorium,

– protokół odbioru technicznego – końcowego sieci wodociągowej podpisany przez kierownika budowy / robót z wyszczególnionym zakresem wykonanych robót (długości, armatury, wbudowanych materiałów itp.) oraz pozostałe osoby wyszczególnione w protokole.

Do końcowego odbioru technicznego przyłącza wodociągowego należy przedstawić w Dziale Infrastruktury Technicznej spółki:

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych robót wraz z atestami na materiały, protokołami odbiorów i pomiarów ciśnienia oraz badaniami bakteriologicznymi wody pochodzącej z tego przyłącza wodociągowego,

– notatkę z odbioru w stanie odkrytym spisaną przez pracownika spółki,

– protokół odbioru technicznego – końcowego przyłącza wodociągowego podpisany przez kierownika budowy / robót z wyszczególnionym zakresem wykonanych robót (długość, armatura, materiały itp.).

Wykaz dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy przyłączeniowej:

– dowód osobisty,

– tytuł prawny do nieruchomości,

opinia dotycząca zapewnienia dostaw wody, bądź odbioru ścieków.

Wnioski o zajęcia pasa drogowego, umieszczania urządzeń itp…

Szanowni Klienci!

Po 20 czerwca 2021r. nastąpi zmiana stawek opłat za dostawę wody.

Nowa cena to 2,96 zł /m3 netto.

Opłata abonamentowa natomiast będzie wynosiła 2,52 zł netto / miesiąc.

Skip to content