Do pobrania

Do końcowego odbioru technicznego sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji deszczowej, w terminie 1 miesiąca od dokonania częściowego odbioru należy przedstawić w Dziale Infrastruktury Technicznej Spółki:

– pozwolenie na budowę

– projekt techniczny

– inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanych urządzeń – oryginał

– protokół badania szczelności potwierdzony na etapie odbioru częściowego przez pracownika Spółki

– notatka z odbioru w stanie odkrytym spisana przez pracownika Spółki

– uzupełniony w zakresie prac instalatorskich dziennik budowy

– atesty i certyfikaty na wbudowane materiały i urządzenia

– badanie bakteriologiczne wody pochodzącej z tej sieci wodociągowej w formie sprawozdania sporządzonego przez akredytowane laboratorium

– protokół odbioru technicznego – końcowego sieci wodociągowej podpisany przez kierownika budowy/robót z wyszczególnionym zakresem wykonanych robót (długości, armatury, wbudowanych materiałów itp.) oraz pozostałe osoby wyszczególnione w protokole.

Do końcowego odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacji deszczowej, w terminie 1 miesiąca od dokonania częściowego odbioru należy przedstawić w Dziale Infrastruktury Technicznej Spółki:

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanych robót wraz z atestami na materiały, protokołami odbiorów i pomiarów ciśnienia oraz badaniami bakteriologicznymi wody pochodzącej z tego przyłącza wodociągowego

– notatka z odbioru w stanie odkrytym spisana przez pracownika Spółki

protokół odbioru technicznego – końcowego przyłącza wodociągowego podpisany przez kierownika budowy/robót z wyszczególnionym zakresem wykonanych robót (długość, armatura, materiały itp.)

Wykaz dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy przyłączeniowej – kserokopie

– dowód osobisty

  1. – tytuł prawny do nieruchomości

opinia dotycząca zapewnienia dostaw wody i odbioru ścieków

U W A G A !

Informujemy, że ze względu na zagrożenie epidemiczne biura ZGK i GTBS są zamknięte od dnia 13 października br. Przyjęcia Interesantów będą odbywać się po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub e-mailowym. Indywidualne wpłaty do Kasy oraz spotkanie z pracownikami w biurze będą odbywać się przy zachowaniu reżimu sanitarnego tj, pojedynczo, z dezynfekcją rąk i założonymi maseczkami oraz listą interesantów wypełnioną przy wejściu. Wszelkiego rodzaju pisma składane przez Klientów należy pozostawić w kartonie przy wejściu do budynku.

Powyższe działania zostały podjęte w celu zapewnienia możliwie największego bezpieczeństwa zdrowotnego naszych Klientów
i pracowników.

Dziękujemy za wyrozumiałość

Numery telefonów i adresy email pod którymi można się umówić na spotkanie lub przesłać dokumenty:

Dział Rozliczeń – „WODA”

tel. (59) 847 39 21

tel. (59) 847 39 22

m.laga@zgkjezierzyce.pl

Dział Gospodarki Odpadami

tel. (59) 847 46 60

a.szakowska@zgkjezierzyce.pl

Dział Gospodarki Odpadami – Egzekucja

tel. (59) 847 46 61

a.wroblewska@zgkjezierzyce.pl

Dział Obsługi Infrastruktury Technicznej – woda / ścieki

woda – tel. (59) 847 39 27

ścieki – tel. (59) 847 39 15

telefony alarmowe kom. 509 966 033, 795 525 401

infrastruktura@zgkjezierzyce.pl

Dział Obsługi Infrastruktury Technicznej – Zawieranie umów na dostawę wody / wodomierze

tel. (59) 847 39 16

a.gubernat@zgkjezierzyce.pl

Dział Transportu – wynajem autobusów

tel: 795 525 405, (59) 847 39 14

m.petrus@zgkjezierzyce.pl

Dział Zarządu Dróg i Obsługi Obiektów Komunalnych – pojazdy/maszyny/drogi/tereny publiczne

drogi – tel. (59) 847 39 14

tereny publiczne – tel. (59) 847 39 13

dział techniczny – tel. (59) 847 39 14

telefony alarmowe kom.  519 159 791, 509 966 033

transport@zgkjezierzyce.pl

Sekretariat

tel. (59) 847 39 23

tel./fax (59) 847 39 20

sekretariat@zgkjezierzyce.pl

GTBS

Sekretariat:

pokój nr 7

Tel. 48 59/ 841-06-40

fax 48 59/ 847-22-10

e-mail: sekretariat@gtbsjezierzyce.pl