Dział Zarządu Dróg i Obsługi Obiektów Komunalnych

Dział Transportu i Obsługi Obiektów Komunalnych
Kontakt:
drogi – tel.(59)847-39-14
tereny publiczne – tel. (59)847-39-13
dział techniczny – tel. (059)847-39-14


a.dziuba@zgkjezierzyce.pl

transport@zgkjezierzyce.pl
p.kauch@zgkjezierzyce.pl

telefon alarmowy kom. 519 159 791

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCCE PROCEDURY ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO I UMIESZCZENIA URZĄDZEŃ

Postawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087. )

 • Uchwała Nr XIX/203/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Słupsk

 • Uchwała Nr XXII/236/2012 Rady Gminy Słupsk z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia spółce Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp z o.o. zadań własnych gminy oraz upoważnienia w tym zakresie Prezesa Zarządu Spółki do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1264),

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ),

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298.),

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471. 782, 1086, 1378. ),

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm .),

 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735),

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087, 1517. ),

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782, 1709 .),

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (U. z 2020 r. poz. 1546, 1565. ).

ROZPATRZENIE SPRAWY:

Odpowiedź następuje w formie pisma lub decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 kpa), jednakże zarządca dróg dokłada wszelkich starań, aby sprawy były rozpatrywane w terminie krótszym, bez zbędnej zwłoki.

Dokument może być odebrany w następującej formie:

 • osobiście w siedzibie Zakładu ,

 • poprzez pocztę tradycyjną

O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o.o złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

UWAGI:

Złożenie wniosku nie upoważnia do zajęcia pasa drogowego.

Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w decyzji lub o powierzchni większej niż określona w decyzji zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10- krotności opłaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4-6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.).

Za okres końcowy zajęcia, uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. Zarządca drogi dokonuje komisyjnego odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego.

OPŁATY SKARBOWE:

 • Wydawanie zezwoleń i dokumentów w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm .).

 • Zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu podlega opłacie skarbowej w wysokości 82,00 zł według stawki określonej w części III ust. 44 kol. 2 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Kwotę 82,00 zł. za zezwolenie na lokalizację lub przebudowę należy wpłacać na konto Urzędu Gminy w Słupsku na nr rachunku: 56 9315 0004 0050 3934 2000 0010 lub gotówką w kasie UG Słupsk.

Oryginał potwierdzenia wniesienia ww. opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o uzyskanie zezwolenia na lokalizację/ przebudowę zjazdu.

 • Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w kwocie 17,00 zł. według stawki określonej w części IV kol. 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Kwotę 17,00 zł za pełnomocnictwo należy dokonać bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy w Słupsku na nr rachunku: 56 9315 0004 0050 3934 2000 0010 lub gotówką w kasie UG Słupsk.

Oryginał potwierdzenia wniesienia ww. opłaty skarbowej należy dołączyć do pełnomocnictwa przy wniosku składanym do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp z o.o.

KARY:

Zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego:

 • bez zezwolenia zarządcy drogi

 • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi

 • o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi

– zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10- krotności opłaty ustalonej na postawie art. 40 ust. 4-6 w/w ustawy oraz podanych w Uchwale Nr XIX/203/2020 Rady Gminy Słupsk z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Słupsk.

ZGŁASZANIE SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH I OSOBOWYCH:


W przypadku uszkodzenia pojazdu na drodze
publicznej lub niepublicznej poszkodowany w formie pisemnej zgłasza fakt zaistnienia szkody do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach
Zgłaszając szkodę poszkodowany
przedstawia szczegółowy opis wypadku (zdarzenia) podając dokładne miejsce zdarzenia (tj. miejscowość, numer drogi lub nazwę ulicy), datę i godzinę zdarzenia, przyczynę i szkic sytuacyjny oraz informacje dotyczące pojazdu/pojazdów uczestniczących w kolizji/wypadku oraz czy zdarzenie zostało zgłoszone na policję.
Ponadto do
zgłoszenia szkody należy załączyć niżej wymienione dokumenty:

 • Pisemne oświadczenie świadków zdarzenia (jeżeli tacy są) wraz z podaniem ich adresów
  i numerów telefonów
  .

 • Kserokopie:

dokumentu tożsamości,

dowodu rejestracyjnego pojazdu lub pojazdów uczestniczących w kolizji,

prawa jazdy kierującego lub kierujących,

posiadanej polisy ubezpieczeniowej OC.

  • Inne dokumenty uzasadniające roszczenia (np. dokumentacja fotograficzna z miejsca
   zdarzenia, zdjęcia obrazujące uszkodzenie pojazdu w wyniku zaszłego zdarzenia, faktury oraz rachunki za dokonane naprawy lub wymianę części samochodowych wystawione na właściciela pojazdu
   Następnie zebrany materiał należy odesłać bądź dostarczyć osobiście do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach
   , ul. Kolejowa 5. Po otrzymaniu zgłoszenia szkody zarządca drogi przekazuje ubezpieczycielowi całą dokumentację dotyczącą zgłoszonej szkody.

Dokumenty do pobrania :

1. Wniosek na zajęcie pasa drogowego budowa-przebudowa zjazdu

2. Wniosek na zajęcie pasa drogowego-ogródek konsumpcyjny

3. Wniosek na zajęcie pasa drogowego-reklama

4. Wniosek na zajęcie pasa drogowego

5. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację, przebudowę, remont obiektów budowlanych i urządzeń

6. Wniosek o umieszczenie infrastruktury

7. Wniosek o udostępnienie kanału technologicznego

8. Zawiadomienie o awarii urządzeń

Szanowni Klienci!

Po 20 czerwca 2021r. nastąpi zmiana stawek opłat za dostawę wody.

Nowa cena to 2,96 zł /m3 netto.

Opłata abonamentowa natomiast będzie wynosiła 2,52 zł netto / miesiąc.

Skip to content