Dział Zarządu Dróg i Obsługi Obiektów Komunalnych – Ogłoszenia

Uwaga! Utrudnienia w ruchu

Szanowni mieszkańcy gminy Słupsk

W związku z remontem wiaduktu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 1111G w miejscowości Włynkówko w dniach 1-31.12.2014r. i 07.01-28.02.2015r., Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o. informuje, że we wskazanym wyżej przedziale czasowym ruch na przedmiotowym odcinku drogi będzie się odbywał wahadłowo.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

Szanowni mieszkańcy gminy Słupsk

W związku z przygotowaniami do zimowego utrzymania dróg (ZUD) w sezonie 2014/2015, Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o. przedstawia Państwu zasady prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych i gminnych, dących w zarządzie gminy Słupsk:

1. Zimowe utrzymanie obejmuje odśnieżanie dróg i szlaków komunikacyjnych według standardów zimowego utrzymania oraz zwalczanie gołoledzi i śliskości zimowej z użyciem piasku, mieszanki piaskowo-solnej, a w szczególnych przypadkach solanką, w sposób zapewniający przejezdność dróg.

2. Odśnieżanie odbywać się będzie po ustaniu silnego wiatru oraz opadów śniegu, a w szczególnych przypadkach w miejscach niebezpiecznych lub na odcinkach decydujących o możliwości ruchu w sposób zapewniający przejezdność dróg bez względu na zmienne warunki atmosferyczne.

3. Osoby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Słupsk w sezonie 2014/2015:

Pan Adam Jaśkiewicz, tel. 516081667, 059 84739 14

Pan Przemysław Halczak, tel. 519159791, 059 847 39 12

4. Praca w obrębie rejonów drogowych przy ZUD odbywać się będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem, natomiast w przypadku bardzo trudnych warunków atmosferycznych całodobowo.

UWAGA !

Przypominamy Państwu, że zgodnie z art. 5 ust.1, pkt.4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 ) konieczność uprzątnięcia zanieczyszczeń z chodników spoczywa na właścicielach posesji przyległych do chodnika: „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy do zarządu drogi (art. 5 ust. 4 pkt 2 w/w ustawy)”.

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą, aby w okresie zimowym ograniczyć do niezbednego minimum pozostawianie samochodów przy jezdni dróg i ulic, gdyż uniemożliwia to prawidłową pracę sprzętu i ma swoje konsekwencje w obniżeniu standardu utrzymania dróg podczas trwania zimy.

UWAGA !

Przypominamy Państwu, że zgodnie z art. 5 ust.1, pkt.4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 ) konieczność uprzątnięcia zanieczyszczeń z chodników spoczywa na właścicielach posesji przyległych do chodnika: „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy do zarządu drogi (art. 5 ust. 4 pkt 2 w/w ustawy)”.

 

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą, aby w okresie zimowym ograniczyć do niezbędnego minimum pozostawianie samochodów przy jezdni dróg i ulic, gdyż uniemożliwia to prawidłową pracę sprzętu i ma swoje konsekwencje w obniżeniu standardu utrzymania dróg podczas trwania zimy.